top of page
Formalitățile autorizației de construire

Ordinea formalităților se poate sintetiza astfel:

 

  1. obținerea certificatului de urbanism

  2. obținerea avizelor și întocmirea documentațiilor cerute prin acesta 

  3. proiectul întocmit conform regulamentului de urbanism specificat în acesta

  4. obținerea autorizației de construire

  5. declararea începerii lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții

  6. fazele determinante de pe parcursul construirii

  7. recepția construcției​

Certificatul de urbanism

Este documentul prin care autoritățile locale îl informează, pe cel care o cere, asupra modului în care se poate construi pe o anumită parcelă (care este regulamentul local de urbanism aplicabil pe parcela), precum și care sunt documentațiile, documentele și avizele necesare pentru obținerea autorizației de construire.

De regulă, în prealabil e necesară obținerea planșelor cadastrale de încadrare în zonă (1:2000, 1:5000, sau după caz) și de situație (1:500: 1:000, etc.) și a unui extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile.

Există reglementări urbanistice, cum ar fi: procentul de ocupare al terenului, regimul maxim de înălțime, retrageri obligatorii de la limitele de proprietate, sau restricții privind funcțiunea (de exemplu, nu se poate construi decât o clădire având funcțiunea de locuința).

Certificatul de Urbanism se poate obține în urma unei cereri depuse la primăria în aria căreia se află terenul pe care urmează a se construi.

Termenul maxim legal de eliberare a certificatului este de 30 de zile.

Avizele și alte documentații cerute

În cadrul documentației pentru obținerea autorizației de construire, se cer (prin Certificatul de Urbanism), obținerea unor avize de la diverse instituții, cum ar fi Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcții, diverși furnizori de utilități, Ministerul Culturii (dacă e vorba de o zonă protejată), sau altele, în funcție de caz.
Pentru fiecare aviz, trebuie întocmită o documentație specifică, cerută pentru eliberarea sa, pe care noi, ca proiectanți, le întocmim.

Alte documentații care ar putea fi cerute ar fi expertize tehnice, relevee (în cazul demolării sau intervenției asupra unei clădiri existente) ,certificat fiscal, declarații notariale sau altele asemenea.


Numărul și felul avizelor cerute diferă de la caz la caz, în funcție de ceea ce pretinde legea sau de reglementările urbanistice care afectează zona în care se dorește construirea.

Avizele se obțin de regulă de la filialele instituțiilor interesate la nivel de județ (sau la nivelul Mun. București).
Alte documentații ar fi actele de proprietate în copie legalizată, dosarul de cadastru complet și altele posibile.


Termenele legale maxime de eliberare a avizelor ar fi între 15 și 30 de zile de la depunerea documentației, după caz.

Pe lângă avize, în funcție de caz, se cer documentații suplimentare, cum ar fi expertizele tehnice sau diverse studii (cum ar fi studiul geotehnic, de însorire, de utilizare a energiilor alternative, studiul privind coeficientul global de izolare termica, etc.).

Proiectul
 

Un alt element cerut in certificatul de urbanism este documentația DTAC - altfel spus: proiectul (documentație tehnică pentru autorizaîia de construire). Pentru obținerea autorizației de construire este necesar un proiect elaborat de proiectanți autorizați și verificat de verificatori atestați conform legii (alții decât elaboratorii proiectului). Documentația pentru autorizația de construire este doar un extras din proiectul tehnic, dar lucrările de construire trebuie executate după proiectul tehnic complet, care trebuie să fie prezent în cartea tehnică a construcției.

12186630.jpg

Proiectul este elaborat la mai multe specialități : arhitectura – de către un arhitect membru O.A.R., cu drept de semnătură, iar la rezistența și instalații – de către ingineri de specialitate.

Depunerea dosarului pentru autorizație

După ce s-a completat dosarul cu tot ceea ce prevede certificatul de urbanism (avize și alte documentații precum și proiectul faza DTAC –

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, cererea de autorizație și anexa sa, chitanțele de plată a taxei de autorizație), se depun la primăria în raza căreia se află terenul pe care se va construi.


În general, toate intervențiile asupra conformației unei clădiri existente, sau construirea unora noi, necesită autorizație de construire. Totuși există anumite tipuri de lucrări care nu necesită autorizație de construire. Aceste aspecte sunt reglementate de legea nr. 50/1991.
 

Termenul maxim legal de eliberare a autorizației este de 15 zile (s-a redus recent de la 30 de zile) dar din păcate, eliberarea în acest termen este un eveniment destul de rar, de cele mai multe ori aceste termene fiind depășite.

Declararea începerii lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții

​După obținerea autorizației de construire, trebuie declarată începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții, care precizează la ce faze determinante ale lucrărilor va trimite inspectori pe șantier.

Pentru a demara lucrările de construire, trebuie să aveți proiectul tehnic complet (spre deosebire de cel pentru autorizație). Deasemenea, trebuie să existe un diriginte de șantier atestat, care întocmește și cartea tehnică a construcției (necesară pentru recepție și pentru a intabula noua construcție). Mai este necesar, după caz, și un responsabil tehnic cu execuția (RTE), precum și un responsabil tehnic cu controlul calității (CQ), autorizați. Aceștia sunt necesari chiar dacă lucrați în regie proprie, conform legii. Aceste lucruri sunt reglementate de Legea calității în construcții (Legea nr. 10/1995).

Fazele determinante

În anumite momente cheie de pe parcursul construirii - specificate în documentația de proiectare și agreate de către Institutul de Stat în Construcții, trebuie întocmite procesele verbale de fază determinantă, care să ateste conformitatea lucrărilor cu documentația de proiectare. Este posibil, în funcție de caz, să fie prezent și un inspector. Procesele verbale vor face parte din cartea tehnică a construcției și sunt necesare la recepția finală a construcției. Acestea sunt întocmite de către dirigintele de șantier.

Recepția finală a construcției

După terminarea lucrărilor de construire, urmează recepția, unde comisia își spune punctul de vedere cu privire la modul în care au fost executate lucrările și recomandă sau nu, acceptarea recepției. După efectuarea recepției, construcția se poate intabula.

BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURĂ

ROBERT TAUWINKL
bottom of page